Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 6 

Kaavamuutoksen hyväksyminen, Moinsalmen osayleiskaavamuutos osalle tilasta 740-518-3-2 ja tilalla 740-518-3-21 (Kosolan kylä)

 

TL 14.02.2023 § 32 

 

 

 

Valmistelija kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655

 

Selostus Maanomistajan esittämät lähtökohdat ja tavoitteet kaavamuutokselle:

 Maanomistajat ovat anoneet kaavamuutosta kaupungilta

 9.2.2022 (saapunut 15.2.2022). Kaavamuutoksella on tarkoitus

 muuttaa RA-merkintä (loma-asuntoalue) AP-merkinnäksi

 (pientalovaltainen alue) ja että rakennuspaikan pinta-ala on

 vähintään 5000 m2.

 

 Maanomistajat ovat valinneet kaavamuutoksen laatijaksi

 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolpan.

 

  Kaavoitussopimus:

  Kaavamuutos on käynnistetty kaavoituspäällikön päätöksellä

 24.2.2022 § 11 ja siitä on laadittu kaavoitussopimus 24.2.2022 §

 12. Kaupungille Maanomistajien esittämät kaavamuutostavoitteet

 soveltuvat. Sopimuspuolet ovat tietoisia siitä, että Maanomistajien

 esittämät tavoitteet eivät sido Kaupunkia kaavan hyväksyjänä. 

 

 Kaavoituskohde sijaitsee saimaannorpan pesätihentymäalueella,

 jonka vuoksi asiasta on ennakkoon oltu yhteydessä Etelä-Savon

 ELY-keskuksen asiantuntijoihin.

 

  Kaavatilanne:

 Maakuntakaava: Kaavamuutosalue on Pihlajaveden

 suojelualueella (SL 16.420), jonka pääasiallinen suojeluperuste

 on saimaannorppa sekä lehdot. Lisäksi kaavamuutosalue

 sijaitsee lähellä Savonlinna - Punkaharju laivaväylää (lv 16.203)

 sekä Punkaharjun laivareittien huviloiden kulttuuriympäristöä

 (maV 12.570), RKY 2010 sekä Peltoniemen virkistysaluetta V1

 16.74.

 

  Yleiskaava: Moinsalmen osayleiskaavassa (2004, muutos 2012)

 kaavamuutosalue on loma-asuntoaluetta RA-. Poikkiviiva

 merkinnän yhteydessä osoittaa, että rakentaminen on sallittua jo

 rakennetuilla rakennuspaikoilla. Muu osa alueesta on maa- ja

 metsätalousvaltaista aluetta (M). Alueen välittömässä

 läheisyydessä on luonnonsuojelualue (SL-2), mikä sisältyy

 Pihlajaveden Natura -2000-verkostoon.

 

  Kaavaluonnos:

  Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa laati kaavaluonnoksen, joka oli

 nähtävänä kaavoituspäällikön päätöksellä (13.5.2022 § 19) 23.5.-

 22.6.2022 välisenä aikana. Luonnoksesta saatiin Etelä-Savon

 ELY-keskuksen, Metsähallituksen sekä kaupungin

 rakennustarkastajan ja ympäristönsuojelupäällikön lausunnot.

 Näihin on laadittu kaavoittajan vastineet. Mielipiteitä ei jätetty.

 

 Kaavaehdotus:

  Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa laati kaavaehdotuksen, joka oli

 nähtävänä kaavoituspäällikön päätöksellä (14.11.2022 § 32) 18.11.-

 19.12.2022 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto, missä kaavoittajaa pyydettin tarkentamaan pysyvän asumisen vaikutuksia tekniseen huollon, palvelujen saavutettavuuden ja yhdyskuntarakenteen/ilmastovaikutusten näkökulmasta. Rakennustarkastajalla ja ympäristöpäälliköllä ei ollut huomautettavaa. Muistutuksia ei jätetty.

 

 Kaavan hyväksymiskäsittely:

 Kaavamuutos on esityslistaliitteinä A-E.

 

Lapsivaikutusten arviointi

 Ei ole tarpeen arvioida.

 

Yritysvaikutusten arviointi

 Ei ole tarpeen arvioida. Välillisiä yritysvaikutuksia, rakentaminen.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle Moinsalmen osayleiskaavamuutos osalle tilasta 740-518-3-2 ja tilalla 740-518-3-21 (Kosolan kylä) kaavamuutoksen hyväksymistä, esityslistaliitteet A-E.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteet Kaupunginhallitus-/valtuusto

 

KH 20.02.2023 § 41 

 

 

 

Valmistelija kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655

 

Selostus Teknisen lautakunnan 14.2.2023 § 32 selostus- ja päätösosan mukaisesti.

 Kaavamuutos on esityslistaliitteinä A-E.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Toimenpiteet Kaupunginvaltuusto

 

KV 27.03.2023 § 6  

333/10.02.02.00/2022  

 

Selostus  Kaavamuutos on esityslistaliitteinä A-E.

 

Kaupunginhallituksen

päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy Moinsalmen osayleiskaavamuutoksen osalle tilasta 740-518-3-2 ja tilalla 740-518-3-21 (Kosolan kylä) liitteet A-E.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.