Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 09.05.2023/Pykälä 99


 

Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönottaminen ja myöntämisen periaatteet

 

TL 09.05.2023 § 99  

580/08.00.00/2023  

 

 

Valmistelija Infrapäällikkö Jani Ahokas, 044 417 4601

 

Selostus Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä helpottavat säännökset ovat astuneet voimaan 1.6.2020 lailla tieliikennelain muuttamisesta (HE 109/2019). Lain voimaan astumisen jälkeen on kunnan päätöksen varassa ollut, ottaako se kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöön ja missä laajuudessa.

 

 Kotihoidon pysäköintitunnuksen tavoitteena on helpottaa ja tehostaa asiakkaan kotiin tuotavia tieliikennelain 190 a §:ssä mainittuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoamalla työntekijöille parempia pysäköintimahdollisuuksia kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella estämättä muiden kadunkäyttäjien toimintaa. Sujuva pysäköinti jättää kotihoidon työntekijöille enemmän aikaa varsinaiseen työhönsä asiakkaiden eduksi.

 

 Kyseisen tieliikennelain 190a §:n mukaan kunta voi päättää ottaa käyttöön pysäköintitunnuksen ja -luvan seuraavien kotiin tuotavien palvelujen osalta:

 - sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitettu kotipalvelun ja 21 §:ssä tarkoitettu asumispalvelun tehtävät

 - terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitetut kotisairaanhoidon tehtävät

 - vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/1987) tarkoitetut tehtävät

 - kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitetut tehtävät.

 

 Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kotipalvelun työntekijöillä on vuodesta 2012 lähtien ollut käytössä kotihoidon pysäköintilupa (rinnastettu kaupungin henkilökunnan pysäköintilupiin). Itä-Savon sairaanhoitopiiri on 1.1.2023 lakkautunut ja työntekijät siirtyneet Etelä-Savon hyvinvointialueen (Eloisan) palvelukseen.

 

 Kaupungin alueella toimii myös useita yksityisiä kotipalvelutuottajia, joiden toimintaa pysäköintilupa helpottaa.

 

Lapsivaikutusten arviointi

 

Yritysvaikutusten arviointi Kotihoidon pysäköintitunnus helpottaa ja sujuvoittaa kotihoidon asiakaspalvelutehtävien hoitamista ja sitä kautta tukee ja parantaa palveluntuottajien asiakaspalvelua.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

 

Päätösehdotus Lautakunta päättää, että Savonlinnan kaupunki ottaa käyttöönsä kotihoidon
pysäköintitunnuksen seuraavasti:

1. Kotihoidon palveluja tuottavat tahot hakevat keskitetysti pysäköintiluvat työntekijöilleen, jakavat luvat käyttäjille ja ohjeistavat niiden käytöstä.

2. Kotihoidon pysäköintiluvan myöntää kunnallistekniset palvelut/infrapäällikkö hakemuksesta 190a §:n 1 momentin kohdissa 1-3 tarkoitettua palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle.

3. Lupa myönnetään enintään 2 vuodeksi kerrallaan koko kaupungin alueelle. Lupa on oltava näkyvällä paikalla ajoneuvossa pysäköinnin aikana.

4. Kotihoidon pysäköintitunnuksella työntekijä saa pysäköidä:
-  liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta sekä alueelle, jossa pysäköinti on Pysäköinti kielletty -liikennemerkein kielletty (Liikennemerkit C38 ja C39).
- Tunnuksella on mahdollista pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueella, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu.
- Tunnus oikeuttaa pysäköimään vain katualueella sekä muulla Savonlinnan kaupungin hallinnoimalla alueella, joka on liikennemerkein osoitettu yleiseksi pysäköintialueeksi, mutta ei yksityisten kiinteistöjen pihoilla.

Väärinkäytön vähentämiseksi tunnuksen haltijan on pyydettäessä osoitettava pysäköinninvalvonnalle tai poliisille, että tunnusta on käytetty tieliikennelaissa lueteltujen tehtävien hoitoon. Edellä mainituilla toimenpiteillä halutaan varmistaa, että lain alkuperäinen tarkoitus toteutuisi mahdollisimman hyvin.

5. Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisestä peritään kertamaksu. Maksu peritään kaikilta ja se on kaikille samansuuruinen, 200,00 euroa/pysäköintilupa/2 v. Maksusta ei suoriteta palautuksia, vaikka tunnuksen käytön edellytykset päättyisivät kesken maksukauden.

Mikäli pysäköintitunnus katoaa, on siitä ilmoitettava viipymättä luvan myöntäjälle. Samoin kuin tunnuksen myöntämisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista.
Myönnetty tunnus voidaan peruuttaa, jos:
1. tunnuksen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty;
2. työntekijä tai tunnuksenhaltija on toistuvasti tai vakavasti käyttänyt taikka antanut käyttää tunnusta tämän lain vastaisesti, eikä huomautuksen tai varoituksen antamista voida pitää riittävänä;
3. työntekijä tai tunnuksenhaltija sitä pyytää.

Lautakunta oikeuttaa infrapäällikön päättämään kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämiseen liittyvistä käytännön yksityiskohdista.  Edellä mainittu kotihoidon pysäköintitunnuslupakäytäntö astuu voimaan 1.6.2023 alkaen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Toimenpiteet Kunnallistekniset palvelut/infrapäällikkö