Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 23


Liite I Kaavakartta
Liite J Kaavaselostus

 

Kaavamuutosten hyväksyminen, Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tilalle 740-597-17-1 Takasaari ja osalle tilasta 740-597-17-62 Matinniemi (Kulennoinen, Suusaari)

 

TL 28.03.2023 § 63 

 

 

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655

 

Selostus Maanomistajan tavoitteet kaavamuutoksille:

 Maanomistajan tavoitteena on siirtää yhden lomarakennuspaikan rakennusoikeus tilalta 740-597-17-62 (Matinniemi) omistamalleen tilalle 740-597-17-1 (Takasaari). Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavaa muutettaisiin siten, että yksi tilan 740-597-17-62 (Matinniemi) loma-asuntojen rakennuspaikka (RA) muutetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja kaavamerkintä 2 RA muutetaan muotoon 1 RA. Tilalle 740-597-17-1 Takasaari osoitetaan yksi uusi rakennuspaikka 1 RA. Maanomistaja on esittänyt kaavamuutosten laatijaksi Suunnittelu Aula Tmi, diplomi-insinööri Pirkka Aulaa.

 

  Kaupungin tavoitteet kaavamuutoksille:

 Kaupungille maanomistajan esittämät kaavamuutostavoitteet

 soveltuvat. Kaupunki asettaa seuraavia lähtökohtia kaavamuutoksille: 

  - Sopimusalueelle tilalle 740-597-17-1 (Takasaari) voidaan siirtää

 maksimissaan 150 k-m2 rakennusoikeutta, mikä vastaa Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan yksittäisten lomarakennuspaikkojen rakennusoikeutta. Samoin tulee noudattaa myös muita loma-asuntojen korttelialueen RA kaavamääräyksiä sekä kaavan yleisiä määräyksiä. 

 - Tavoitteena tulee olla, että rakentamattomana säilyvä jokamiehen oikeudella käytettävissä oleva rantaviivan osuus ei oleellisesti vähene kaavamuutosten myötä. 

  - Sopimusalueilta ei ole tiedossa paikallisia virkistys- tai luonnonsuojeluarvoja. Nämä tulee kuitenkin selvittää ja säilyttää

 kaavoituksen yhteydessä.

 

 Kaavatilanne:

 Maakuntakaava: Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Savon

 maakuntakaavan 4.10.2010 sekä vaihemaakuntakaavat 1. ja 2.

 vuonna 2016, jossa Sopimusalueella ei ole kaavamerkintää.

 

 Yleiskaava: Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavassa

 (vahvistettu 27.2.2002) Sopimusalueella tilalla 740-597-17-1 ja

 naapuritilalla 740-597-17-46 on kaavamerkintä 1 RA (loma-asuntojen alue, luku RA-merkinnän vasemmalla puolella osoittaa alueelle sijoitettavien lomarakennuspaikkojen enimmäismäärän). Tämä rakennusoikeus ja rakennuspaikka kuuluu tilalle 740-597-17-46. Merkintä tilalla 740-597-17-1 muutetaan kaavamuutoksella 1 RA, jolloin Suusaareen saa sijoittaa yhteensä kaksi lomarakennuspaikkaa. Sopimusalueella, tilalla 740-597-17-62 (Matinniemi) on kaavamerkintä 2 RA. Tämän kahden rakennuspaikan ryhmän eteläisin rakennuspaikka muutetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

 

 Kaavaluonnokset:

  Työneuvottelu Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa on pidetty 21.9.2022, jonka muistio on esityslistaliitteenä A. Suunnittelu Aula Tmi on laatinut kaavaluonnokset esityslsitaliitteet B-D, jotka olivat nähtävänä 11.11.-12.12.2022 välisenä aikana kaavoituspäällikön päätöksellä 4.11.2022 § 30.

 

 Rakennusvalvontaviranomaisella ja ympäristönsuojeluviranomaisella ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksista. Etelä-Savon ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että "Saimaannorppakanta on vahvistunut Jännevedellä 2010-luvulta lähtien, mikä näkyy pesätihentymäalueen laajenemisena pohjoiseen Jänneveden  eteläosassa. Lähimmillään saimaannorpan makuupesiä on vuonna 2021 ollut noin 700 metrin etäisyydellä Suusaaresta. Rakennuspaikan siirto mantereelta makuupesien lähistölle ja

 lähemmäs pesätihentymäaluetta ei periaatteessa ole oikean

 suuntainen, vaan sitä voidaan pitää ELY-keskuksen näkemyksen mukaan saimaannorpan suojelun kannalta huononnuksena nykytilanteeseen."

 

 Mielipiteitä ei jätetty kaavaluonnoksista.

 

 Kaavoittaja on laatinut vastineensa lausuntoihin kaavaselostukseen, esityslistaliite F.

 

 Kaavaehdotukset:

 Suunnittelu Aula Tmi laatimat kaavaehdotukset ovat esityslistaliitteenä E-G. Nämä asetettiin nähtäville ja lausunnoille kaavoituspäällikön päätöksellä 12.1.2023 § 1.

 

Rakennusvalvontaviranomaisella ja ympäristönsuojeluviranomaisella ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksista.Kaavaehdotuksista saatiin Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto, esityslistaliite H, mikä on samansisältöinen kuin kaavaluonnoksista annettu lausunto. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavamuutosta voidaan pitään huonnonnuksena nykytilanteeseen saimaannorpan suojelun kannalta.

 

Muistutuksia ei jätetty kaavaehdotuksista.

 

Kaavoittajan Suunnittelu Aula Tmi laatima vastine ELY:n lausuntoon on kaavaselostuksessa esityslistaliite J.

 

Kaavan hyväksymiskäsittely:

Suunnittelu Aula Tmi:n laatimat kaavamuutokset ovat liitteinä, kaavakartta esityslistaliite I ja kaavaselostus esityslistaliite J.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle kaavamuutosten Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tilalle 740-597-17-1 Takasaari ja osalle tilasta 740-597-17-62 Matinniemi (Kulennoinen, Suusaari) hyväksymistä, liitteet I ja J.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Toimenpiteet Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

 

KH 11.04.2023 § 116 

 

 

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655, paivi.behm@savonlinna.fi

 

Selostus Teknisen lautakunnan 28.3.2023 § 63 selostus- ja päätösosan mukaisesti.

 

 Muistutuksia ei jätetty kaavaehdotuksista.

 

 Kaavoittajan Suunnittelu Aula Tmi laatima vastine ELY:n lausuntoon on kaavaselostuksessa esityslistaliite J.

 

 Kaavan hyväksymiskäsittely:

 Suunnittelu Aula Tmi:n laatimat kaavamuutokset ovat liitteinä, kaavakartta esityslistaliite I ja kaavaselostus esityslistaliite J.

 

Esittelijä Kaupunginjohtajan sij. hallintojohtaja-kaupunginlakimies Markus Hämäläinen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavamuutosten Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tilalle 740-597-17-1 Takasaari ja osalle tilasta 740-597-17-62 Matinniemi (Kulennoinen, Suusaari) hyväksymistä, liitteet I ja J.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksytiin.

 

Toimenpiteet Kaupunginvaltuusto

 

KV 15.05.2023 § 23  

683/10.02.02.00/2022  

 

Selostus Kaavamuutokset ovat liitteinä, kaavakartta esityslistaliite I ja kaavaselostus esityslistaliite J.

 

 

Kaupunginhallituksen

päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavamuutosten Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tilalle 740-597-17-1 Takasaari ja osalle tilasta 740-597-17-62 Matinniemi (Kulennoinen, Suusaari), liitteet I ja J.

 

Käsittely Heikki Härkönen teki kaupunginhallituksen esityksestä poikkavan muutosesityksen: "Esitän, että esitettyä kaavamuutosta ei hyväksytä."

 

 Puheenjohtaja totesi, että Heikki Härkösen muutosesitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.