Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 100 

Asemakaavan hyväksyminen; Kellotornintie-Aholahdentie

 

TL 15.11.2022 § 190 

 

 

 

Valmistelija Asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, pasi.heikkinen@savonlinna.fi, 044 417 4666

 

Selostus (Asian aiempi käsittely drno 386/62.622/2018)

Asemakaava on tullut vireille kaavoituskatsauksen hyväksymisen yh-teydessä kaupunginhallituksen päätöksellä 4.3.2019 § 92.

Valtatien 14 ja Aholahdentien välissä oleva entinen peltoalue sekä pääosa rannasta Kellotornintien länsipuolella on hankittu kaupungin omistukseen vuonna 2018.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan liikerakentaminen Valtatien 14 ja Aholahdentien väliselle entiselle peltoalueelle. Voimassa olevissa rakennuskaavoissa alue on pääosin asuinkerrostalojen korttelialuetta ja osin puisto-, metsä-, viljelys-, tms. rakentamatonta aluetta.

Valtatien eteläpuolella kaavatilanne päivitetään nykyisen käytön mukaiseksi. Kaupunkikuvalliset arvot ja luontoarvot huomioidaan.

Kellotornintien, Kellotorninkujan ja valtatien rajaama alue on nykyisessä asemakaavassa virkistysaluetta. Alueella on kaksi asuinpientaloa. Alueelle muodostetaan erillispientalojen korttelialue.

Kaupungin omistama osuus ranta-alueesta on osoitettu virkistysalueeksi. Virkistysalueiden määräyksiä tarkistetaan huomioiden alueella todetut luontoarvot.

Rannassa sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä saunaryhmä.
Kapeat kiinteistöt ja niillä sijaitsevat saunarakennukset ovat läheisten asuinpientalokiinteistöjen omistajien omistuksessa. Alue on voimassa olevassa kaavassa virkistysaluetta. Alueelle muodostetaan rantasaunojen korttelialue.

Asemakaavalla tarkistetaan myös erillispientalokorttelin 8 tonttirajat, merkinnät ja määräykset.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 19.4.-19.5.2022. Ehdotuksesta saapui yhdeksän lausuntoa. Muistutuksia ei saapunut. Saapuneet lausunnot ja niihin laaditut vastineet ovat selostuksen liitteenä.


Asemakaavaehdotusta on tarkistettu saapunut palaute huomioiden.

Väylävirasto lausunnossaan edellytti selvittämään mahdollisen rataliikenteen ja asemakaavamuutoksen keskinäiset vaikutukset.
Liikerakennusten korttelialueelle on lisätty tasoristeyksen näkemäalue ja määräys koskien ratalain 37§:n mukaista suoja-aluetta. Liikerakennusten korttelialueella rakennusten suunnittelussa on otettava huomioon liikennemelu ja mahdollinen rataliikenteen aiheuttama runkomelu ja tärinä. Jos rataliikenne aloitetaan, Aholantien tasoristeykseen on tehtävä puomilaitos.

Asemakaavan muutos on laadittu Savonlinnan kaupungin maankäyttö- ja kaavoituspalveluissa.

Asemakaavaehdotus, esityslistaliite A, selostus sekä selostuksen liitteet 1-9 ovat nähtävänä kokouksessa ja luottamushenkilöiden extranetissa sekä ennen kokousta kaavoituspalveluissa.
 

Lapsivaikutusten arviointi

 

Yritysvaikutusten arviointi

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy omalta osaltaan esityslistaliitteenä A olevan, 17.10.2022 päivätyn asemakaavamuutoksen kaupunginosiin 14 ja 15, kortteleihin 212 ja 8 sekä viereisille katu- virkistys- ja vesialueille ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Käsittely Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kokouksessa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Toimenpiteet Kaupunginhallitus

 

 

KH 21.11.2022 § 370 

 

 

 

Valmistelija Asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, pasi.heikkinen@savonlinna.fi, 044 417 4666

 

Selostus Teknisen lautakunnan 15.11.2022 § 190 selostus- ja päätösosan mukaisesti.

 Liite A: 17.10.2022 päivätty asemakaavamuutos kaupunginosiin 14 ja 15, kortteleihin 212 ja 8 sekä viereisille katu- virkistys- ja vesialueille 

 

Esittelijä Kaupunginjohtajan 2. sij. Tuula Ahvonen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esityslistaliitteenä A olevan 17.10.2022 päivätyn asemakaavamuutoksen kaupunginosiin 14 ja 15, kortteleihin 212 ja 8 sekä viereisille katu- virkistys- ja vesialueille.

 

Käsittely Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kokouksessa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Toimenpiteet Kaupunginvaltuusto

 

KV 12.12.2022 § 100  

497/10.02.03.00/2022  

 

 

Selostus Liite A: 17.10.2022 päivätty asemakaavamuutos kaupunginosiin 14 ja 15, kortteleihin 212 ja 8 sekä viereisille katu- virkistys- ja vesialueille 

 

 

  

Kaupunginhallituksen

päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä A olevan 17.10.2022 päivätyn asemakaavamuutoksen kaupunginosiin 14 ja 15, kortteleihin 212 ja 8 sekä viereisille katu- virkistys- ja vesialueille.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.