Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 101 

Kaavamuutosten hyväksyminen, Orihniemen ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-565-4-240 Tattilahti ja Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle kiinteistöä 740-874-7-1 Yhteismetsä Hiilennielu

 

TL 15.11.2022 § 191 

 

 

 

Valmistelija kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655

 

Selostus Asian aiempi käsittely Dynasty 486/51.511/2021.

 

 Maanomistajan tavoitteet kaavamuutoksille:

 Maanomistajan tavoitteena on siirtää kiinteistöltä 740-874-7-1 Yhteismetsä Hiilennielu lomarakennusoikeutta tilalle 740-565-4-240 Tattilahti. Savonrannan rantayleiskaavaa muutettaisiin siten, että loma-

 asuntojen rakennuspaikka (RA) muutetaan maa- ja

 metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Rakennusoikeutta siirretään

 tilalle 740-565-4-240 muuttamalla Orihniemen rantakaavaa.

 Maanomistaja on valinnut kaavamuutosten laatijaksi Suunnittelu-

 Aula Tmi, Pirkka Aulan.

 

 Kaavoitussopimus:

 Kaavamuutoksista on laadittu kaavoitussopimus ja

 päätetty käynnistää kaavamuutokset kaavoituspäällikön

 päätöksellä 23.9.2021 § 18. Kaupunki asetti kaavoitussopimuksessa seuraavia lähtökohtia kaavamuutoksille:

 - Orihniemen rantakaava-alueelle Sopimusalueelle 740-565-4-

 240 voidaan siirtää maksimissaan 150 k-m2 rakennusoikeutta,

 mikä vastaa Orihniemen muiden rantakaava-alueen yksittäisten

 lomarakennuspaikkojen rakennusoikeutta. Samoin tulee

 noudattaa myös muita loma-asuntojen korttelialueen RA yleisiä

 kaavamääräyksiä.

 - Tavoitteena tulee olla, että rakentamattomana säilyvä

 jokamiehen oikeudella käytettävissä oleva rantaviivan osuus ei

 oleellisesti vähene Orihniemen rantakaavamuutoksen myötä.

 - Kaavamuutoksissa tulee arvioida vaikutukset Savonrannan

 rantayleiskaavan ja Orihniemen rantakaavamuutoksista

 Pitkälammen ja Oriniemen ympäristön muuhun maankäyttöön ja

 ympäristöön nähden. Kaavamuutosalueet ovat pienialaiset, eikä pelkästään niihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnilla

 saada kokonaiskuvaa lopputilanteesta.

 - Sopimusalueen edessä 740-565-4-240 järvialueella on

 Vihtalahden pudotuspaikka, johon kohdistuvat vaikutukset tulee

 selvittää ja saada Orivirran osakaskunnan puolto

 kaavamuutokselle. Oleellista on selvittää Vihtalahden

 pudotuspaikan nykyistä käyttöä ja tarvetta, sillä Orihniemen

 rantakaavasta (1988) on poistettu muiden maanomistajien

 lomarakennuspaikkoja RA kortteleista 6 ja 7 pudotuspaikan

 läheisyydessä. Mikäli nämä poistetut rakennuspaikat myöhemmin

 kaavamuutoksella otettaisiin käyttöön, vaikuttaako nyt tehtävä

 kaavamuutos näiden rakennuspaikkojen tilanteeseen ja muuhun

 Orihniemen rantakaava-alueeseen. Vihtalahden pudotuspaikka

 on myös esitetty maakuntakaavassa.

 - Oriniemen Sopimusalueen lähellä on Oriveden-Pyhäselän

 saaristojen Natura 2000-alue. Kaavamuutos voi edellyttää

 Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten tarkempaa

 selvittämistä (saimaannorppa), mikä tulee selvittää Etelä-Savon

 ELY-keskukselta.

 - Sopimusalueilta ei ole tiedossa paikallisia virkistys- tai

 luonnonsuojeluarvoja. Nämä tulee kuitenkin selvittää ja säilyttää

 kaavoituksen yhteydessä.

 

 Kaavatilanne:

 Maakuntakaava: Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Savon

 maakuntakaavan 4.10.2010 sekä vaihemaakuntakaavat 1. ja 2.

 vuonna 2016, missä Sopimusalueella (määräala tilasta 740-874-

 7-1) ei ole kaavamerkintää. Sopimusalueen 740-565-4-240

 kohdalla on Vihtalahden pudotuspaikka ja jäälleajopaikka (ls 1

 16.214) sekä Sopimusalueen lähellä on Metsosaaren

 luonnonsuojelualue (SL 16.447) sekä Oriveden-Pyhäselän

 saaristojen Natura-alue (nat 16.405).

 

 Yleiskaava: Savonrannan rantayleiskaavassa (2004)

 Sopimusalue, määrala tilasta 740-874-7-1, on loma-asuntojen

 aluetta (RA), mikä muutetaan kaavamuutoksella maa- ja

 metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Kaavamuutos koskee

 Pitkälammen pohjoisinta rakennuspaikkaa RA.

 

 Rantakaava: Sopimusalueen 740-565-4-240 kohdalla on

 voimassa Orihniemen rantakaava (1988), missä Sopimusalue on

 nykyisin ja rajautuu rantakaavan maa- ja metsätalousalueeseen

 (M). Sopimusalueen vieressä on Vihtalahden pudotuspaikka.

 Ranta-asemakaavasta on poistettu lomarakennusten RA

 korttelialueilta 6 ja 7 kaksi rakennuspaikkaa Vihtalahden

 pudotuspaikkaan liittyen. Uusi lomarakennuspaikka sijoittuu Vihtalahden pudotuspaikan välittömään läheisyyteen, mistä on edellytetty uittoyhdistyksen puoltavaa kantaa.

 

 Kaavaluonnokset:

 Suunnittelu-Aula Tmi on laatinut kaavaluonnokset, jotka olivat

 nähtävänä ja lausunnoilla 21.1. - 21.2.2022 kaavoituspäällikön

 päätöksellä 23.9.2021 § 18. Kaavaluonnoksista saadut lausunnot

 ja niihin annetut kaavoittajan vastineet ovat kaavaselostuksissa (esityslistaliitteet C ja D). Mielipiteitä ei jätetty.

 

 Kaavaehdotukset:

 Suunnittelu-Aula Tmi on korjannut kaavaluonnokset

 kaavaehdotuksiksi, jotka olivat nähtävillä ja lausunnoilla 8.4.-9.5.2022  kaavoituspäällikön päätöksellä 31.03.2022 § 15. Kaavaehdotuksista saadut lausunnot ja niihin annetut kaavoittajan vastineet ovat kaavaselostuksissa (esityslistaliitteet C ja D). Mielipiteitä ei jätetty.

 

 Kaavamuutosten viranomaisneuvottelu:

 Viranomaisneuvottelu kaavamuutoksista pidettiin 21.9.2022 (esityslistaliite E). Neuvottelussa nousi esiin erityisesti seuraavaa:

 

-          Etelä-Savon ELY-keskus puuttui kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta antamissaan lausunnoissaan erityisesti saimaannorppaan kohdistuvien vaikutusten arvionnin puutteellisuuteen ns. Natura-arvioinnin tarveharkinta. ELY-keskus katsoo, että kaavamuutos mahdollisesti heikentäisi saimaannorpan elinolosuhteita. Myös kaupunki on kaavoitussopimuksessa edellyttänyt vaikutusten arvointia Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten osalta.

 

-          Lisäksi ELY-keskus nosti esiin kaavamitoituksen, jonka perusteluihin kaupunki antoi vastauksen. Kaupungin näkemyksen mukaan Pitkälampi on Savonrannan taajama-alueen välittömässä läheisyydessä, eikä sitä voida luokitella erämaalammeksi. Etäisyys kouluun on alle 2 km tietä pitkin ja noin 2,5 km keskustan palveluihin. Pitkälampi on Savonrannan Kirkonkylän osayleiskaava-alueen v. 2017 (oikeusvaikutukseton) teollisuus- ja maa- ja metsätalousvaltaiseen alueen vieressä. Näin ollen kaavamitoituksessa on käytetty harkintaa siitä, että siirrettävä rakennusoikeus laskee rantakaava-alueella 200 m2:istä 150 m2:iin, mutta ei ole edellytetty kahden lomarakennuspaikan ostamista ja siirtoa Pitkälammen rannalta Orihniemeen taajaman läheisyyden vuoksi. Kaavoitussopimuksessa on edellytetty vaikutusten selvittämistä siirron osalta: "Kaavamuutoksissa tulee arvioida vaikutukset Savonrannan rantayleiskaavan ja Orihniemen rantakaavamuutoksista Pitkälammen ja Oriniemen ympäristön muuhun maankäyttöön ja ympäristöön nähden. Kaavamuutosalueet ovat pienialaiset, eikä pelkästään niihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnilla saada kokonaiskuvaa lopputilanteesta."

 

-          Lisäksi viranomaisneuvottelussa edellytettiin, että kaavan laatija on yhteydessä pudotuspaikan omistajaan ja maanomistaja saa asiasta puollon. Kaavan laatija toteaa vastineessaan, että "27.10.2022 pidettiin pudotuspaikan omistajan, hakijan ja kaavanlaatijan välinen neuvottelu, jossa todettiin pudotuspaikan nykyinen käyttö ja ettei uudella rakennuspaikalla ole pudotuspaikalle mitään merkitystä."

 

 Kaavoittaja on neuvottelun jälkeen tarkentanut kaavan vaikutusten arvioinnissa neuvotteluissa esiin tulleita seikkoja ja lisännyt vastineet kaavaselostuksiin (esityslistaliitteet C ja D).

 

 Hyväksymiskäsittely:

 Hyväksymiskäsittelyn osalta kaavamuutosaineisto on esityslistaliitteinä A-F:

 Esityslistaliite A Savonrannan ryk osayleiskaavamuutos kartta Esityslistaliite B Orihniemen ranta-asemakaavamuutos kartta

 Esityslistaliite C Savonrannan ryk osayleiskaavamuutos selostus

 Esityslistaliite D Orihniemen ranta-asemakaavamuutos selostus

 Esityslistaliite E Viranomaisneuvottelu 21.9.2022 muistio

 Esityslistaliite F Savonrannan ryk ja Orihniemen rak muutos OAS

 

Lapsivaikutusten arviointi

 Ei ole tarpeen tehdä.

 

Yritysvaikutusten arviointi

 Ei ole tarpeen tehdä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan kaavamuutokset Orihniemen ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-565-4-240 Tattilahti ja Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle kiinteistöä 740-874-7-1 Yhteismetsä Hiilennielu, esityslistaliitteet A-E. Lautakunta esittää kaavamuutosten hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

 

Käsittely Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kokouksessa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Kaavoituspalvelut/maanomistaja/

 Suunnittelu Aula Tmi, Pirkka Aula

Toimenpiteet Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

 

KH 21.11.2022 § 371 

 

 

Valmistelija kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655

 

Selostus Teknisen lautakunnan 15.11.2022 § 191 selostus- ja päätösosan mukaisesti.

 

 Hyväksymiskäsittelyn osalta kaavamuutosaineisto on esityslistaliitteinä A-F:

 Esityslistaliite A Savonrannan ryk osayleiskaavamuutos kartta Esityslistaliite B Orihniemen ranta-asemakaavamuutos kartta

 Esityslistaliite C Savonrannan ryk osayleiskaavamuutos selostus

 Esityslistaliite D Orihniemen ranta-asemakaavamuutos selostus

 Esityslistaliite E Viranomaisneuvottelu 21.9.2022 muistio

 Esityslistaliite F Savonrannan ryk ja Orihniemen rak muutos OAS

 

Esittelijä Kaupunginjohtajan 2. sij. Tuula Ahvonen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi kaavamuutokset Orihniemen ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-565-4-240 Tattilahti ja Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle kiinteistöä 740-874-7-1 Yhteismetsä Hiilennielu, esityslistaliitteet A-E.

 

Käsittely Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kokouksessa.

 

 Valtuuston III vpj. Esa Valkonen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.17.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Toimenpiteet Kaupunginvaltuusto

 

KV 12.12.2022 § 101  

63/10.02.02.00/2022  

 

 

Selostus Hyväksymiskäsittelyn osalta kaavamuutosaineisto on liitteinä A-F:

 Liite A: Savonrannan ryk osayleiskaavamuutos kartta

 Liite B: Orihniemen ranta-asemakaavamuutos kartta

 Liite C: Savonrannan ryk osayleiskaavamuutos selostus

 Liite D: Orihniemen ranta-asemakaavamuutos selostus

 Liite E: Viranomaisneuvottelu 21.9.2022 muistio

 Liite F: Savonrannan ryk ja Orihniemen rak muutos OAS

 

Kaupunginhallituksen

päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavamuutokset Orihniemen ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-565-4-240 Tattilahti ja Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle kiinteistöä 740-874-7-1 Yhteismetsä Hiilennielu, liitteet A-E.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.